Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van de firma PREO Software AG,
Barmbeker Straße 2, 22303 Hamburg

1 Geldigheid

 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen PREO Software AG, Barmbeker Straße 2, 22303 Hamburg (hierna: PREO) en de koper.
 • 2. Voor zover niet uitdrukkelijk overeengekomen met PREO, accepteert PREO geen afwijkende voorwaarden.
 • 3. Deze ALV is tevens van toepassing op alle overeenkomsten die in de toekomst tussen PREO en de koper worden gesloten, ook wanneer ze niet van toepassing zijn op latere transacties.

2 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer een opdracht door ons geaccepteerd wordt of wanneer met de uitvoering daarvan begonnen wordt.
 • 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend van karakter.

3 Software

 • 1. Alle door PREO verkochte softwareproducten worden geleverd in de vorm zoals ze bij PREO aanwezig zijn. Welke gebruiksrechten met de producten overgedragen worden is afhankelijk van de gebruiksrechten van de betreffende softwareproducenten.
 • 2. We wijzen er uitdrukkelijk op, dat de levering van de software niet alleen plaatsvindt onder deze algemene voorwaarden van PREO. Ook de betreffende voorwaarden van de softwareproducenten met betrekking tot de betreffende software zijn van toepassing. Deze kunnen te allen tijde bij PREO opgevraagd worden.

4 Prijzen

 • 1. Voor zover niet anders aangegeven zijn alle prijzen weergegeven in euro / € exclusief de wettelijk voorgeschreven btw. Eventuele porto- en verzendkosten komen daar nog bij, voor zover niet anders overeengekomen. Met de verschijning van de nieuwe prijslijst komt de geldigheid van eerdere prijslijsten te vervallen.
 • 2. De overeengekomen prijs is exclusief installatiewerkzaamheden, training of overige diensten. PREO levert geen ondersteuning bij de installatie.
  De koper alleen is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die gepaard gaan met het gebruik van de betreffende software.
 • 3. PREO bepaalt hoe de producten geleverd worden. Voor zover PREO en de klant niet anders overeengekomen zijn, worden de producten onder rembours geleverd.
 • 4. Voor zover de levering op rekening plaatsvindt, dient de factuur binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde software betaald te worden.
 • 5. Wanneer de koper in gebreke blijft, is PREO gerechtigd, de wettelijk voorgeschreven vertragingsrente in rekening te brengen. PREO houdt zich tevens het recht voor een eventuele hogere schade op de klant te verhalen.

5 Schadevergoeding

De koper heeft uitsluitend recht op schadevergoeding wanneer de vermeende tegenvordering wettelijk is vastgesteld of niet betwist wordt door PREO.

6 Retentierecht

Het recht van retentie is alleen toegestaan indien de beweerde tegenvordering voortvloeit uit de overeenkomst.

7 Levering

 • 1. Commerciële transacties kunnen en mogen we in gedeelten leveren.
 • 2. Wanneer we om verklaarbare redenen in gebreke blijven en hierdoor geen verplichtingen uit de overeenkomst geschaad worden, is iedere vorm van schadevergoeding uitgesloten.
 • 3. Zodra we in gebreke blijven heeft de klant uitsluitend het recht de koop ongedaan te maken, wanneer hij onmiddellijke na de ingebrekestelling een redelijke termijn stelt en tegelijkertijd een termijn vermeldt waarop hij de koop ongedaan zal maken.
 • 4. Wanneer de koper de levering niet accepteert of de samenwerking opzegt, zijn we gerechtigd, zonder afstand te doen van verdere aanspraak op schadevergoeding, de door ons geleden schade met inbegrip van alle bijkomende kosten op de klant te verhalen. Vanaf het moment dat de koper de levering weigert is het risico op verlies of beschadiging van het product voor de koper.

8 Eigendomsvoorbehoud

 • 1. We behouden ons het recht op eigendom voor alle door ons geleverde producten voor. Bij commerciële transacties gaat het eigendom van een product pas over wanneer het totale aankoopbedrag van de betreffende transactie ontvangen is.
 • 2. Zolang het eigendom nog niet volledig is overgegaan op de koper, mag deze het product niet omruilen, verpanden of aan derden overdragen. Het product mag uitsluitend doorverkocht worden door middel van een wettelijk toegestane transactie. Wanneer de koper het product doorverkoopt, dient hij het reeds ontvangen gedeelte van de aanschafprijs aan ons af te dragen. We houden ons het recht voor alle informatie en gegevens te verzamelen om dit bedrag te innen.
 • 3. Wanneer vorderingen van de koper tijdens een commerciële transactie in het kader van een wederverkoop van door ons voorbehouden goederen op een lopende rekening belanden, dient de koper het reeds ontvangen bedrag aan ons over te maken en met het openstaande saldo te verrekenen.

9 Aansprakelijkheid en garantie

 • 1. Wanneer het geleverde product defect is of problemen vertoont, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Eventuele vorderingen mogen niet aan derden worden overgedragen.
 • 2. PREO is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Daarnaast is PREO aansprakelijk voor nalatigheid van wezenlijke verplichtingen die in strijd zijn met de overeenkomst of voor de nalatigheid van verplichtingen die de uitvoering van het overeenkomst mogelijk maken en waarop de klant vertrouwt. In dat geval is PREO uitsluitend aansprakelijk voor de typische, voorzienbare schade. PREO is niet aansprakelijk voor nalatigheid van andere dan hierboven genoemde verplichtingen.
 • 3. Bovenstaande beperkingen voor aansprakelijkheid gelden niet voor lichamelijk letsel of verwondingen, voor een gebreken die ontstaan zijn na afsluiten van de garantie of bij verzwegen gebreken.
  De aansprakelijkheid op basis van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
 • 4. Voor zover de aansprakelijkheid van PREO uitgesloten of beperkt is, geldt dit tevens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of gemachtigden.
 • 5. De koper dient duidelijke gebreken binnen twee weken en verborgen gebreken binnen 6 maanden na de factuurdatum aan te tonen. De in het commerciële verkeer geldende onderzoeksplicht overeenkomstig §377 en 378 van het Duitse HGB blijven geldig. Bij het meedelen van een mankement is de koper verplicht te beschrijven hoe en onder welke omstandigheden het probleem is opgetreden.
 • 6. In het commerciële verkeer hebben gemelde mankementen geen invloed op de aankoopprijs, tenzij door een gerechtelijk vonnis bekrachtigd of schriftelijk erkend door PREO.

10 Gegevensbescherming

De koper is verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens.

11 Bescherming persoonlijke gegevens

 • 1. PREO is verplicht de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en met name het Bundesdatengesetz (BDSG) in acht te nemen.
 • 2. Voor zover de koper persoonlijke gegevens deelt met PREO, worden deze uitsluitend gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

12 Plaats van uitvoering, juridische locatie

 • 1. Hamburg is vastgesteld als plaats van uitvoering voor levering en betaling en als juridische locatie.
 • 2. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

13 Overige bepalingen

 • 1. Alle afspraken alsmede eventuele aanvullingen of wijzigingen dienen schriftelijk opgemaakt te worden. Dat geldt ook voor het opheffen van deze eis om schriftelijke opgemaakt te worden.
 • 2. Wanneer enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk hun geldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen gelden.
  In plaats van de nietig verklaarde bepalingen komen de juridische bindende bepalingen die de partijen in geval van twijfel overeengekomen zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en die in de geest van de nagestreefde commerciële doelen zijn opgesteld.

Versie: September 2013